Polityka prywatności - ANTRANS
Telefon
667 987 170

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe ANTRANS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – zwany dalej Administratorem

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe ANTRANS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Ul. Szkolna 3
64-000 Boruja Kościelna
NIP 7882020444
tel.: +48 61 44 15 133
e-mail: kontakt@antrans-nt.pl

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przedsiębiorstwo Usługowe ANTRANS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Szkolna 3, 64-000 Boruja Kościelna, lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@antrans-nt.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 61 44 15 133

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
– zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
– sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora;
– prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora;
– dochodzenia roszczeń;
– archiwizacji;
– udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje;
– prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
– wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
– aktualni pracownicy Administratora;
– podmioty przetwarzające w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora;
– podmioty współpracujące z Administratorem;
– firmy kurierskie i pocztowe, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
– podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE, EOG, i do państw trzecich (m. in. USA).

5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
– przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
– okres, przez jaki są świadczone usługi;
– okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
– okres, na jaki została udzielona zgoda.

 
6. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych;
– przeniesienia Państwa danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00 – 193 Warszawa; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub kontynuowania dalszej współpracy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy lub przerwanie dotychczasowej współpracy.